thumb-37

Skive: Overskud og store investeringer

20/03-18

2017 blev endnu et år med overskud i Skive Kommune. Godt 167 mio. kroner i overskud lyder resultatet for Skive Kommunes regnskab for 2017.

Ved budgetlægningen blev der budgetteret med et overskud på godt 60 mio. kr. At resultatet således bliver mere positivt end forventet, skyldes først og fremmest et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet med godt 65 mio. kroner, hvoraf 39 mio. kroner vedrører forsikrede ledige.

Endvidere er der en merindtægt fra tilskud og udligning, blandt andet på grund af kommunens vanskelige vilkår på knap 22,5 mio. kr.

– Vi har i Skive fortsat en meget lav langtidsledighed, som i 2017 endnu engang blev lavere end forventet. Det giver positive tal på bundlinjen, og det er den væsentligste årsag til, at vi kommer ud med et overskud på godt 167 mio. kroner i stedet for godt 60 mio. kroner, forklarer fungerende borgmester Peder Christensen.

Rammer plet
Selv om overskuddet er større end forventet, har kommunen i virkeligheden godt styr på sine tal. Således rammer Skive Kommune også i regnskabet for 2017 plet i forhold til serviceudgifterne.

Serviceudgifterne er alle kommunens udgifter til drift, dog er udgifter til arbejdsmarkedsområdet undtaget herfra.

Ifølge aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) måtte Skive Kommune i 2017 bruge 1.978.300 kroner til service, og det faktiske forbrug blev på 1.971.800 kroner, altså 6,5 mio. kr. under rammen, svarende til 0,3%.

At overholde rammen er vigtigt, fordi kommunen ellers kan blive trukket i bloktilskud. Kommunaldirektør

Per Mathiasen glæder sig derfor over, at Skive år efter år præsterer et regnskab, der lever op til aftalen med regeringen. Han siger:

– Det flotte regnskab i høj grad hænger sammen med, at kommunens ledere og medarbejdere er omkostningsbeviste og ansvarlige i forhold til at overholde budgetterne og levere mest mulig service forskattekronerne.

Også fungerende borgmes-ter glæder sig over årets regnskab, der giver plads til, at byrådet kan fortsætte de senere års investeringer i udviklingen af Skiveegnen.

– Endnu engang viser vores regnskab, at vi har styr på økonomien. Vi har en sund økonomi i Skive Kommune, og det positive resultat giver den luft, der skal til for at gennemføre en række investeringer, afdrage på gælden og bidrage til vores vækstdagsorden, siger den fungerende borgmester.

Skive Kommunes regnskab 2017 vil være tilgængelig på skive.dk efter byrådsmødet den 24. april 2018.

Store investeringer
I 2017 har kommunen investeret godt 143 mio. kr. i anlæg, den højeste sum siden 2012. Der har været plads til forbedringer på mange områder. Børnene og de unge har fået nyt it i skolerne, Skive Stadion har fået varme i banen, Søby-Højslev området har fået en kunststofbane og tandplejen er blevet samlet. Trafiksikkerheden er blevet prioriteret i form af fartdæmpende foranstaltninger på skoleveje og sikring af fodgængerfelter og der er opført nye cykelstier.

Lokaler på skoler er blevet ombygget, energioptimeret og gjort mere tidssvarende.

Skovbakkehjemmet har fået renoveret køkkenet, Rødding og Oddense ældrecenter har fået ombygget køkkener, så der produceres mad på stedet. CKU har fået bedre lokaler og en ny gymnastiksal og boenheden på Hjaltesvej har taget seks nye boliger i brug.

Et af de første konkrete resultater af strategiplanen for Big Blue Skive er den nye bro over Skive Å og de smukke opholdsarealer. Musikskolen er rykket ind i bymidten og hal 3 ved KCL er klar til brug. Det renoverede museum bliver klar til brug senere på året.

Derudover er der i 2017 solgt flere parcelhusgrunde og mere erhvervsjord end de tidligere år. Og opsætningen af de nye mobilmaster skaber en bedre mobildækning på de fire steder i kommunen hvor dækningen var dårligst.

FAKTA: SKIVE KOMMUNES ØKONOMI

· Skive Kommunes økonomiske politik har et mål om et overskud på 50 – 60 mio. kr. for den ordinære drift og et mål for den gennemsnitlige kassebeholdning svarende til overførte drifts- og anlægsbevillinger, hvil-ket svarer til 215,3 mio. kr. i overførsel fra 2017 til 2018. Herudover er gælden til forsyningsområdet 45,4 mio. kr. Overskuddet lød på godt 167 mio. kr., og den gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af 2017 421,5 mio. kr.

· Der er i 2017 afdraget 53,1 mio. kr. på lån, fordelt med 17,8 mio. kr. vedrørende ældreboliger og 35,3 mio. kr. vedrørende ordinære lån. Der er optaget nye ordinære lån på 30 mio. kr. Netto er der således afdraget 5,3 mio. kr. svarende til forskellen mellem afdraget på 35,3 mio. kr. og låne optagelsen på 30 mio. kr.

Afdragsprofilen for de kommende år viser højere nettoafdrag, som følge af større afdragsbyrde. Ultimo 2017 er der lån for i alt 928,2 mio. kr., fordelt med 386,8 mio. kr. til ældreboliger, 461,8 mio. kr. i ordinær gæld og 79,6 mio. kr. vedrørende finansiel leasing.

FAKTA

INVESTERINGER i 2017

Renovering og ombygning af Museet 21,3 mio. kr.

Musikskolen flytter til Asylgade 28,6 mio. kr.

Hal 3 ved KCL 13,3 mio. kr.

Stibro og arealer omkring Skive Å 9,5 mio. kr.

IT hardware til elever i folkeskoler 9,1 mio. kr.

6 nye boliger ved boenheden Hjaltesvej 7,3 mio. kr.

Energibesparende foranstaltninger/optimering på skoler 5,5 mio. kr.

Samling af tandplejen 4,8 mio. kr.

Cykelstier 4,2 mio. kr.

CKU – ny gymnastiksal og ændring af lokaler 3,6 mio. kr.

Forbedringer på VSD og Aakjærskolen 3,5 mio. kr.

Kunststofbaner 3,0 mio. kr.

Opsætning af mobilmaster 2,9 mio. kr.

Varme i plænen på Skive Stadion 2,6 mio. kr.

Produktionskøkkener ved ældrecentre i Rødding og Oddense og renovering på

Skovbakkehjemmet 2,0 mio. kr.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev