/f/blog/article/e1feee29532013aed53f98edc3d4182c0e926612_thumb.jpg

Konstitueringsaftale for det nye Skive Byråd

Samarbejdsgrundlag for konstitueringsgruppen i Skive Byråd for perioden 2018-2021
Skive, d. 5. december 2017

Vækst, bosætning og udvikling

Der er indgået aftale mellem Socialdemokratiet, Skive Listen, Dansk Folkeparti, SF, Radikale og Venstre om fordeling af udvalgsposter og det politiske arbejdsgrundlag.
Aftalen vedlægges som bilag til selve konstitueringsaftalen.

Overordnet er alle konstitueringspartnere enige om, at vækst, bosætning og udvikling er eneste vej til, at vi som kommune kan skabe den nødvendige vækst i kommunens økonomi og befolkning. Derfor er overskriften for denne periode Vækst, bosætning og udvikling. Med denne udviklingsdagsorden er parterne også enige om, at der fortsat skal fastholdes en solid og robust økonomi.

Den fortsatte prioritering af erhvervsudviklingen, samt indsatsen på arbejdsmarkedet skal bygge videre på de resultater, der er opnået gennem de sidste 4 år. Befolkningstilbagegangen ser ud til at være standset, og der skal nu arbejdes på fremgang. Vores virksomheder vækster, men vi må konstatere, at den traditionelle industri, med baggrund i automatisering og produktivitetsfremgang, ikke genererer samme stigning i antal arbejdspladser, som vi så før, og derfor skal der arbejdes endnu mere målrettet med vækst hos vores små og mellemstore virksomheder for at give vækst i antal arbejdspladser og borgere.

Måden, hvorpå målene om vækst og udvikling, skal opnås, er gennem gode lokale rammevilkår, en servicering fra den kommunale administration, der understøtter de ønsker og behov, der er for erhvervsudvikling samt et styrket Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, gennem en øget medlemsopbakning. Skive Kommune skal desuden styrke samarbejdet med virksomhederne og herunder sikre samarbejdet med videns- og forskningsinstitutioner om etablering af praktik- og arbejdspladser med henblik på fremadrettet at sikre den nødvendige arbejdskraft i kommunen. Den kontakt kommunens administration har med erhvervslivet skal aktivt udnyttes og udbygges. Administrationen og byrådet skal ved enhver lejlighed gribe chancen for at tiltrække nye virksomheder og være en aktiv medhjælper til, at virksomheder kan vækste. Vi ser på muligheder frem for begrænsninger.

Skive Kommune vil i et samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) sætte fokus på det store potentiale, der er i Skiveegnens små og mellemstore virksomheder, samt iværksætteri. I samme ånd skal vi understøtte SET i udviklingen og etableringen af et Erhvervs- og Innovationshus.  Et nyt erhvervs- og innovationshus kan evt. indeholde Step 1, handels- og citychefen, samt evt. et nyt udviklingsselskab. Erhvervs- og Innovationshuset samt Greenlab Skive, er de helt store erhvervssatsninger de næste 4 år og underbygger den tilførsel af viden til områdets virksomheder, der er påbegyndt igennem samarbejdet med Århus (Herning) og Ålborg universiteter. Understøttelsen af Greenlab Skive, en styrket satsning på kommunens små- og mellemstore virksomheder og en udvidelse af universitetssamarbejdet skal have højeste prioritet.

I samme tråd er udvidelse og udvikling af vores uddannelsestilbud i Skive Kommune højt prioriteret. Et tæt samarbejde mellem kommune, institutioner og erhvervslivet skal være nøglen til at løfte dette område. Mulighederne for at etablere uddannelser i forhold til det stadig stigende antal ældre skal undersøges, ligesom den nye FGU-uddannelse skal sikres optimale vilkår, således at flest mulige unge i Skive Kommune får en ungdomsuddannelse og efterfølgende arbejde. Der skal aktivt arbejdes for at få flere videregående uddannelser til egnen. Der skal hertil arbejdes aktivt på en politisk indsats i forhold til Christiansborg.

Et andet massivt satsningsområde i Skive Kommune er udarbejdelsen af en ny bosætnings- og udviklingsstrategi, hvis formål er at øge befolkningstallet, så vi bygger videre på den stabilisering af befolkningstallet, vi har opnået, og dermed skaber fremgang. En øget bosætning hænger i høj grad sammen med skabelsen af lokale arbejdspladser og de nødvendige boliger/lejligheder. I denne forbindelse er Big Blue Skive planens dele fra Engvej, til arealerne bag DSB´s godsarealer vigtige omdrejningspunkter i udviklingen af Skive Kommune, sammen med de bosætningsbyer der ligger i oplandet. Der arbejdes på at få en langsigtet sammenhængende plan for hele området, herunder også slagterigrunden, idet det bemærkes, at vi igangsætter udviklingen trinvis.


En forstærket bosætnings- og udviklingsstrategi kræver politisk styrke og vilje til bosætning. Det er derfor vigtigt, at der mellem gruppeformændene og borgmesteren sikres en koordineret indsats evt. som i form af et egentligt koordineringsorgan. En forstærket indsats omkring bosætning skal derudover tage udgangspunkt i øget synliggørelse af Skiveegnens kvaliteter. For at vise tempo og handlekraft skal vi gøre brug af den nye planlovs mulighed for kun 4 ugers høringsfase, samtidig med at vi fra kommunal side udviser størst mulig agil adfærd i behandling af nye sager og sikrer tidlig borgerinddragelse.


Med den nye udvalgsstruktur, vil vi søge at få balance på ældre- og socialområdet, så borgerne oplever en service der er optimal.
Vi vil prioritere vores decentrale skolestruktur og er forberedt på at se på alle muligheder i at få dette koncept til at blive et endnu stærkere bosætningspotentiale for vores kommune. Vi vil kaste alle muligheder op i en fælles pulje og se på mulighederne for at styrke dette område. Vi afviser ikke at tilføre yderligere penge til området.  Pengene skal i givet fald findes inden for de økonomiske rammer, som allerede er fastlagt i servicerammen. Hvis børnetallet fortsætter med at falde, må det ikke gå ud over fagligheden, at Skive Kommune ønsker at opretholde en decentral struktur.


Følgende områder nævnes specifikt i aftalegrundlaget
Økonomisk politik: Skive Kommunes økonomiske politik skal tage udgangspunkt i den demografiske udvikling, som kommunen er påvirket af. Der vil derfor fortsat være krav om omstillinger og effektiviseringer. Målet er et driftsoverskud om året i perioden på gns. 55-70 mio. for at opretholde et fortsat højt anlægsniveau, som kan anvendes til at skabe en udviklingsorienteret kommune, samt imødekomme de kommende års, større afdrags forpligtigelser.  Kassebeholdningen bør fortsat som minimum udgøre overførte beløb til drifts – og anlægsopgaver. Målet for perioden 2018 – 2021 er, at skatterne søges holdt i ro, og at der netto afdrages på vores gæld.  Vi er enige om at kunne bruge kassebeholdningen til at afvikle de afdrag, som forfalder i denne byrådsperiode, som det tidligere er meldt ud, men vi er også enige om at der skal investeres nu, såfremt vi ønsker udvikling. Driftsresultatet minus anlæg skal således give et ”0” resultat.Social og Ældreudvalget deles for at der politisk kan være optimal fokus på begge områder. Social og Ældreudvalget omdøbes til Seniorudvalget.  Dette gøres for at styrke indsatsen på ældreområdet, da der er enighed om, at området skal i balance og styrkes. Især demensområdet skal have særlig opmærksomhed. Vi er enige om, at man i samarbejde med arbejdsmarkedets partnere skal søge at få dækket behovet for SOSU-medarbejdere. Det tilstræbes, at der er de ressourcer, der til svarer de kvalitetsstandarder, der findes. Vi vil arbejde for, at de ansatte får mulighed for at gå op i timetal eller blive fuldtidsansatte. Ansatte skal opleve, at arbejdsdagen i langt højere grad indeholder tid til at mestre deres faglighed, samt at der gives plads til bedre arbejdsforhold og plads til, at der kan planlægges langsigtet. Samtidig er vi enige om, at den omstrukturering, der er igangsat, skal have lov til at vise sit potentiale i 2018. Herefter vil vi evaluere både SOSU-området og omstruktureringens resultater.Digitalisering: Indsatsen på de digitale platforme forstærkes gennem undervisningstilbud og hjælp, således alle borgere med svær adgang til de digitale midler får den nødvendige service og hjælp. Vi ser digitalisering som et effektiviserings-potentiale, som kan være med til at skabe muligheder på andre områder.

De Unge: Vi er enige om, at vi nedsætter et §17, stk. 4 udvalg, som skal hedde Unge Udvalget (UU). Unge Udvalget skal bestå af 4 politikere fra byrådet, hvoraf borgmesteren er den ene og 5 medlemmer udpeget af ungdomsrådet, i samråd med ungdomsuddannelserne i Skive. Opgaver som kunne være UU opgaver:
Unge på kant
Nye uddannelsesretninger
 Unge politikken
Fastholdelse og tiltrækning af unge
Flere på erhvervsuddannelser

Der udarbejdes kommissorium for udvalgets arbejde.

Vi er enige om, at der fortsat skal være et byudviklingsudvalg som et §17 stk. 4 udvalg. Det er fortsat vigtigt med en stor borger inddragelse i projekter der er under forberedelse og etablering. I forbindelse med kommende års budget afsættes der samme budget til Byudviklingsudvalget som til Landsbyudvalget.

Vi er enige om fortsat at sætte betydelige anlægskroner af til vedligeholdelse og forbedring af vej, stier, fortove, kommunale bygninger mv., for at opretholde og forbedre vej- og bygningsmassen.

Som en del af konstitueringsaftalen er aftalepartierne enige om at søge at få lavet en aftale på børneområdet, der betyder:

At hovedparten af tiden hos Skive Kommunes mange dygtige dagplejere og pædagogisk personale i vuggestue og børnehave skal bruges til det, som vores ansatte er rigtigt gode til – at børnene bliver passet, stimuleret og får de første sociale kontakter.


At legen skal være det grundlæggende i vores daginstitutioner. Netop fordi vi tror, at det vil give bedre elever i folkeskolen.
Der bygges videre på den aftale, som man har med Skiveegnens Lærerforening, for bl.a. at sikre et godt arbejdsmiljø for lærerne, som er en forudsætning for kvalitet i undervisningen.


Lærernes arbejdsglæde og trivsel, sammen med at sikre en større fleksibilitet i lærernes mulighed for at tilrettelægge eget arbejde, giver afklaring, tryghed og tydelighed i det daglige arbejde til gavn for ele

verne.  Det er en forudsætning for en sådan aftale, at den ikke medfører øgede udgifter for Skive Kommune.
Det er fortsat målet at inkludere så mange børn og unge som muligt i almenområdet. Der vil dog fortsat være brug for tilbud til børn og unge med særlige behov


Det er desuden vigtigt, gennem efter- og videreuddannelse, at sikre de faglige kompetencer hos det personale, der skal løfte undervisnings- og inklusionsopgaven lokalt.


Når særlige forhold gør sig gældende hos det enkle barn, kan skoleudsættelse være relevant. Samlet er det dog forsat målsætningen at nedbringe antallet af skoleudsættelser.


Museum Salling: Efter store investering i Skive by er det nu Spøttrup Borg og Fur Museum der skal opprioriteres, så man sammen med resten af Museum Salling kan sikre en vedvarende udvikling af disse spydspidser i Skive Kommunes museumstilbud.


Der undersøges muligheder for, at Fur igennem en evt. verdensarvs-godkendelse, får udbygget museums- og oplevelses faciliteter, såfremt dette realiseres. I denne valgperiode, vil man se på, om der er mulighed for at flytte kunstsamlingen til museet med en evt. tilbygning som mulighed, hvis der kan skaffes eksterne fondsmidler.
Elværksbygningen: Der er aftalt i finansieringen af museumsbyggeriet, at salg af Elværksbygningen og tilhørende grund, indgik som finansiering.  Man er i konstitueringens-gruppen enige om, at salget af elværksbygningen midlertidigt sættes i bero, imens man undersøger en evt. anden anvendelse af Elværksbygningen end salg.
Der skal i løbet af første halvdel af den kommende valgperiode afsættes midler til ansættelse af en konsulent under Kulturelt Samråd samt afsættes op til kr. 1 mio. i en aktivitetspulje, der skal udmøntes i tæt samarbejde mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget i lighed med den måde SIS arbejder på.
Byudvikling, bosætning og udvikling: Der er enighed om, at man koncentrerer sig omkring de tanker, som er beskrevet i Big Blue Skive planen. Samtidig skal vi i første omgang koncentrere os om de områder, hvor kommunen har de planmæssige grundlag og muligheder. Dertil søges yderligere bosætningsområder, der muliggør parcelhus- og lejlighedsbyggeri ved fjorden, velvidende at dette i flere tilfælde skal fremmes ved at udfordre planloven.


Der er ligeledes enighed om at fortsætte byfornyelsesprojekter i lokalområderne, samt fremme plangrundlaget i de lokalsamfund, der har mangel, eller hvor der er stor efterspørgsel efter nye parcelhusgrunde.


Det er intentionen at oprette et byudviklingsselskab, som har til formål at fremme endnu mere byudvikling og hente finansiering bl.a. ude fra til byudvikling. Det skal afklares, hvordan selskabet kan etableres og driftes.

Økonomiudvalget igangsætter den proces og henter blandt andet erfaring fra andre kommuner om, hvordan de har oprettet sådanne selskaber. Dette forelægges for økonomiudvalget omkring d. 01.04-18.  Såfremt det lykkes at hente tilstrækkelig kapital udefra, etableres selskabet, som skal ledes af en professionel bestyrelse. Selskabet forventes at skulle startes omkring årsskiftet 18/19.  Selskabet må ikke konkurrere med private investorer, men skal arbejde på og efter almindelige markedsvilkår.

Branding: Kendskabet til Skive Kommune som erhvervs og bosætningskommune, med fantastiske rammer, kultur, sport, natur og fritidsmuligheder skal fremmes, så vi som minimum kommer op i den bedste halvdel i de målinger, der måler Skive Kommunes image. Kommunikationsafdelingen skal søges styrket.

Erhvervs- og Innovationshus Skive: Der er enighed om, at man skal understøtte og medvirke til ,at der senest 2019 er etableret et Erhvervs- og Innovationshus i Skive, som både kan
fremme væksten i det lokale erhvervsliv
skabe mere iværksætteri
skabe viden og innovation til Skive egnenGreenLab Skive: GreenLab Skive er det vigtigste erhvervsprojekt i denne valgperiode. Kommunen skal sikre de bedste rammer og betjening af området og dens interessenter, så man i denne valgperiode opnår det fulde resultat, som pt. er beskrevet som mulighed. Samtidigt skal man understøtte, og sammen med GreenLab Skive, medvirke til deltagelse i opførelse af den fælles bygning, som kan være medvirkende til en samling af hele området. Der skal straks indledes forhandling om, hvordan vi som kommune kan medvirke i en realisering af bygningen.

Revision af kommuneplanen: Det er mellem konstitueringsparterne aftalt, at der foretages en revision af kommuneplanen i første halvdel af byrådsperioden, der bl.a. skal ske ved:
Stor borgerinddragelse.
Udfordring af staten
Udvikling af slagterigrunden
Udvikling af Skive by og lokalsamfund.Infrastruktur: Der skal straks søges et formaliseret samarbejde med de kommuner, som har interesse i at styrke infrastruktur i det midtjyske område, og her tænkes specifikt på A26 og Rute 34, ligeledes skal der søges tilslutning og opbakning til, at hærvejsmotorvejen kommer vest om Viborg. Samarbejdet skal være bundet op omkring et politisk og erhvervsmæssigt samarbejde tværkommunalt.


Det skal undersøges, hvordan vi via bl.a. flexordninger og andre løsninger i forbindelse med den kollektiv trafik, sikre en bedre dækning i vores lokalsamfund. Ligeledes skal det undersøges om Skive kommune kan indføre en 10,- kr. takst i lighed med Viborg kommune.Sundhed, Social og forebyggelsesudvalget: Sundhed-, Social- og Forebyggelsesudvalgets nye områder beskrives og lægges til grund for det videre arbejde i udvalget. I opgavebeskrivelsen indgår bl.a.:

At Skive Kommune varetager de handicapopgaver, der er ekspertise og kompetencer til at løfte.
at Skive Kommune tilbyder fagligt kvalificeret hjælp – det være sig fra kommunalt ansatte eller via specialiseret indsats, fra regionale instanser til handicappede borgere.
At Skive Kommune skal sørge for, at personalet løbende videreuddannes.
At børn med specifikke indlæringsvanskeligheder skal have kvalificeret hjælp til at håndtere deres vanskeligheder, så de kan mestre eget liv.
At der skal være andre fagpersoner tilknyttet børnehave og skole, som f.eks. ergo/ fys, specialpædagoger, socialrådgiver, psykolog, så børnene får hjælp til at håndtere de udfordringer, de har.
At Skive Kommune bibeholder sin position på autismeområdet. Skive har stor ekspertise og erfaring på autismeområdet, og dette bør atter bruges til undervisning, sparring, m.m. De økonomiske vilkår bør prioriteres, så man fortsat kan udvikle herpå.
At forældre og pårørende inddrages, når det gælder forhold omkring overgangen mellem barn og voksen samt voksne borgere med specielle behov.
At samarbejdet mellem kommuner og region forbedres, så unødvendige indlæggelser og genindlæggelser pga. for tidlig hjemsendelse undgås.
At der arbejdes med forsøg med én indgang for borgeren.

Turisme: Der skal arbejdes for at kæde turisme mere sammen med erhverv, således at indsatsen for øget turisme på Skiveegnen kan være med til at generere nye arbejdspladser.  Klyngerne skal inviteres til fællesmøder 2 gange om året (start og slut sæson), så man kan opnå en fælles forståelse og koordinering på tværs. Vi skal støtte op om Enjoy Limfjorden og gerne udvide dette samarbejde. Vi skal medvirke til at udbygge vores sommerhusområder, igennem udarbejdelse af forretningsmodeller, som igennem det lokale erhvervsliv kan medvirke til at vores værdi tilførsel i turismeerhvervet øges.Natur og Miljø: Eksisterende gang- og cykelstier skal udbygges og forbedres for eksempel ved fjorden, som fjordstien, også for derved at give adgang til natur og naturværdier. Skive Kommune skal støtte udbygningen af ”Naturparken Flyndersø - Sønder Lem Vig” med naturoplevelser. Etablering af vådområder er en af flere former for naturgenopretning. Det vil både udvide de rekreative muligheder og etablere en form for naturlige rensningsanlæg.  Mindre affald og mere genbrug. Begge dele er nødvendigt. Det hænger nøje sammen med miljøbeskyttelse og at værne om naturen. Vi skal holde fast i princippet om, at det er den, der skaber affaldet, der også har ansvar for at bortskaffe det på en miljømæssigt korrekt måde. Det er kommunens ansvar at sikre tilgængelige og overskuelige genbrugspladser samt information om affaldet.


Skive Kommune har iværksat et forsøg, hvor der etableres nedgravede affaldsstationer rundt i sommerhusområder, der afventes evalueringen af disse forsøg, før man går videre.
Skive Kommune skal sætte fokus på sortering af affald fra kommunens kontorer, institutioner og virksomheder. Der skal også opstilles mål og handlingsplaner for at nedbringe mængderne af affald, og der udarbejdes økonomiske incitamentsstrukturer for at fremme den udvikling. Der skal endvidere opstilles mål og handlingsplaner for mindre affald pr. indbygger i kommunen som helhed. I forbindelse med NOMI´s affaldshåndtering i Skive Kommune, skal der tilknyttes skoletjeneste til undervisning.Organisatoriske ændringer og ændringer i Styrelsesvedtægten:
Ved uklarhed udarbejdes der notat fra forvaltningen med beskrivelse af snitflader og opgavefordeling imellem de politiske udvalgs ansvarsområder.

Man slanker Social- og Ældreudvalget ved at trække social- og handicapområdet ud og tillægge det til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Ældreudvalget omdøbes til Seniorudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget omdøbes til Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Formænd og næstformænd i de stående udvalg planlægger i samarbejde med forvaltningen introduktionsforløb til arbejdet i udvalgene.

Borgmesteren samler gruppeformændene og/eller udvalgsformændene, når behovet for koordinering eller særlige politiske opgaver opstår.

Borgmesteren og gruppeformændene søger aktivt bredt politisk netværksdannelse med folketings- og regionsrådspolitikere for i højere grad at fremme Skiveegnens interesser.

Byudviklingsudvalget skal sekretariatsbetjenes af Erhverv og Udvikling.

Kommentarer

bubble